Uwaga!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „JEDNOŚĆ” w Gostyniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Niepubliczne Jedność ogłasza nabór na stanowisko:
Tyflopedagog

PRZEDMIOT OFERTY- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – WYMAGANIA

1. Przedmiotem zatrudnienia jest prowadzenie zajęć z zakresu tyfloterapii dla dwojga dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego z deficytami widzenia i koordynacji wzrokowej w wieku 2,5-4 lata,
w ilości 8 godzin miesięcznie/80 godzin w projekcie.

2. Zakres obowiązków: realizacja tygodniowych zajęć ( 4 razy w miesiącu ) uwzględniających potrzeby terapeutyczno-rozwojowe dzieci – uczestników projektu j. w. ; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o dobry komfort dzieci; prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zajęć projektowych.

3. Wymagania i kwalifikacje :

wykształcenie pedagogiczne

– kwalifikacje do prowadzenia tyfloterapii potwierdzone certyfikatem/dyplomem

– minimum 3 – letnie ( pożądane 10-letnie ) doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi
z deficytami rozwojowymi

– inne umiejętności organizacyjne: sprawne podejmowanie decyzji; odporność na stres, zorganizowanie; terminowość; komunikatywność; odpowiedzialność.

4.  Przewidziany czas współpracy: w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2019 r.

5. Przewidywane wynagrodzenie: 100 zł/godzinę brutto.

6. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

7. Miejsce realizacji zajęć projektowych – Przedszkole Niepubliczne Jedność, ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń.

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:

W ofercie proszę o złożenie: Cv/ życiorysu zawodowego, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ofertę wraz z załącznikiem w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta prosimy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne Jedność. ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń; Tel. 601497909. Termin przesyłania oferty: 16.07.2018 r. godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.

Uwaga!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „JEDNOŚĆ” w Gostyniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Niepubliczne Jedność ogłasza nabór na stanowisko:
Terapeuta ruchowy

PRZEDMIOT OFERTY- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – WYMAGANIA

1. Przedmiotem zatrudnienia jest prowadzenie zajęć z zakresu terapii ruchowej dla dwojga dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 2,5-4 lata, w ilości 8 godzin miesięcznie/88 godzin w projekcie.

2. Zakres obowiązków: realizacja tygodniowych zajęć ( 4 razy w miesiącu ) uwzględniających potrzeby terapeutyczno-rozwojowe dzieci – uczestników projektu j. w. ; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o dobry komfort dzieci; prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zajęć projektowych.

3. Wymagania i kwalifikacje :

wykształcenie kierunkowe

– kwalifikacje do prowadzenia terapii ruchowej potwierdzone certyfikatem/dyplomem

– minimum 3 – letnie ( pożądane 10-letnie ) doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi
z deficytami rozwojowymi

– inne umiejętności organizacyjne: sprawne podejmowanie decyzji; odporność na stres, zorganizowanie; terminowość; komunikatywność; odpowiedzialność.

4.  Przewidziany czas współpracy: w okresie od 03.09.2018 do 31.07.2019 r.

5. Przewidywane wynagrodzenie: 80 zł/godzinę brutto.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna ( faktura ).

7. Miejsce realizacji zajęć projektowych – Przedszkole Niepubliczne Jedność, ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń.

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:

W ofercie proszę o złożenie: Cv/ życiorysu zawodowego, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ofertę wraz z załącznikiem w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta prosimy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne Jedność. ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń; Tel. 601497909. Termin przesyłania oferty: 16.07.2018 r. godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.

Uwaga!

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „JEDNOŚĆ” w Gostyniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Niepubliczne Jedność ogłasza nabór na stanowisko:
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Montessori

PRZEDMIOT OFERTY- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – WYMAGANIA

1. Przedmiotem zatrudnienia jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wg metody Marii Montessori w grupie 10 dzieci w wieku 2,5-4 lata.

2. Zakres obowiązków: opieka nad 10 dziećmi, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, zgodnych
z metodą Montessori, programem nauczania przyjętym w przedszkolu i planami pracy; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, organizacja zabaw i opieki nad dziećmi; dbałość o dobry komfort dzieci; prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej opieki nad dziećmi.

3. Wymagania i kwalifikacje :

uprawnienia do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z obowiązującą ustawą
o oświacie ( wykształcenie kierunkowe )

– minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego

minimum 1 rok doświadczenia w pracy z dziecmi z deficytami rozwojowymi

– znajomość pedagogiki wieku przedszkolnego, metod i technik wychowawczych wg metody M. Montessori, udokumentowana ukończeniem kursu/studiów podyplomowych metody Montessori

– inne umiejętności organizacyjne: sprawne podejmowanie decyzji; odporność na stres, zorganizowanie; terminowość; komunikatywność; odpowiedzialność.

4.  Przewidziany czas zatrudnienia: w okresie od 01 września 2018 do 31.08.2019 r.

5. Przewidywane wynagrodzenie: 3450 zł brutto/m-c

6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, cały etat.

7. Miejsce pracy – Przedszkole Niepubliczne Jedność, ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:

W ofercie proszę o złożenie: podania o pracę, Cv/ życiorysu zawodowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Ofertę wraz z załącznikiem w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta prosimy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne Jedność. ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń; Tel. 601497909. Termin przesyłania oferty: 16.07.2018 r. godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.

Uwaga!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „JEDNOŚĆ” w Gostyniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Niepubliczne Jedność ogłasza nabór na stanowisko:
Dogoterapeuta

PRZEDMIOT OFERTY- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – WYMAGANIA

1. Przedmiotem zatrudnienia jest prowadzenie autorskich zajęć z zakresu dogoterapii w grupie 10 dzieci
w wieku 2,5-4 lata, w ilości 15 godzin miesięcznie/150 godzin w projekcie.

2. Zakres obowiązków: opracowanie i realizacja własnego autorskiego programu zajęć uwzględniającego potrzeby rozwojowe dzieci – uczestników projektu j. w. ; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość
o dobry komfort dzieci; prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zajęć projektowych.

3. Wymagania i kwalifikacje :

wykształcenie pedagogiczne

– kwalifikacje do prowadzenia dogoterapii potwierdzone certyfikatem/dyplomem kursu

– minimum 3 – letnie ( pożądane 10-letnie ) doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi
z deficytami rozwojowymi

– inne umiejętności organizacyjne: sprawne podejmowanie decyzji; odporność na stres, zorganizowanie; terminowość; komunikatywność; odpowiedzialność.

4.  Przewidziany czas współpracy: w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2019 r.

5. Przewidywane wynagrodzenie: 80 zł/godzinę brutto.

6. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło.

7. Miejsce realizacji zajęć projektowych – Przedszkole Niepubliczne Jedność, ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń.

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:

W ofercie proszę o złożenie: Cv/ życiorysu zawodowego, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ofertę wraz z załącznikiem w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta prosimy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne Jedność. ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń; Tel. 601497909. Termin przesyłania oferty: 16.07.2018 r. godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.

Zabawa w czarny teatr.

W ostatnim dniu października nauczycielki  zorganizowały niezwykły balik w formie czarnego teatru.

Motywem przewodnim były akcesoria Halloween.

Zabawa w formie czarnego teatru znakomicie wyeksponowała pomysłowość rodziców i dzieci, wymagała koncentracji na kształtach, tematyce
i świetle; pracy z ciałem i mimiką. Poza tym każde dziecko miało okazję zaprezentować i omówić swój strój na forum grupy w ciemności, bez ujawniania twarzy.

Historie strojów były ciekawe, inspirujące i zabawne!