Uwaga!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „JEDNOŚĆ” w Gostyniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Niepubliczne Jedność ogłasza nabór na stanowisko:
Dogoterapeuta

PRZEDMIOT OFERTY- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – WYMAGANIA

1. Przedmiotem zatrudnienia jest prowadzenie autorskich zajęć z zakresu dogoterapii w grupie 10 dzieci
w wieku 2,5-4 lata, w ilości 15 godzin miesięcznie/150 godzin w projekcie.

2. Zakres obowiązków: opracowanie i realizacja własnego autorskiego programu zajęć uwzględniającego potrzeby rozwojowe dzieci – uczestników projektu j. w. ; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość
o dobry komfort dzieci; prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zajęć projektowych.

3. Wymagania i kwalifikacje :

wykształcenie pedagogiczne

– kwalifikacje do prowadzenia dogoterapii potwierdzone certyfikatem/dyplomem kursu

– minimum 3 – letnie ( pożądane 10-letnie ) doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi
z deficytami rozwojowymi

– inne umiejętności organizacyjne: sprawne podejmowanie decyzji; odporność na stres, zorganizowanie; terminowość; komunikatywność; odpowiedzialność.

4.  Przewidziany czas współpracy: w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2019 r.

5. Przewidywane wynagrodzenie: 80 zł/godzinę brutto.

6. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło.

7. Miejsce realizacji zajęć projektowych – Przedszkole Niepubliczne Jedność, ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń.

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:

W ofercie proszę o złożenie: Cv/ życiorysu zawodowego, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ofertę wraz z załącznikiem w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta prosimy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne Jedność. ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń; Tel. 601497909. Termin przesyłania oferty: 16.07.2018 r. godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.