Uwaga!

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu „JEDNOŚĆ” w Gostyniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Niepubliczne Jedność ogłasza nabór na stanowisko:
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Montessori

PRZEDMIOT OFERTY- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – WYMAGANIA

1. Przedmiotem zatrudnienia jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wg metody Marii Montessori w grupie 10 dzieci w wieku 2,5-4 lata.

2. Zakres obowiązków: opieka nad 10 dziećmi, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, zgodnych
z metodą Montessori, programem nauczania przyjętym w przedszkolu i planami pracy; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, organizacja zabaw i opieki nad dziećmi; dbałość o dobry komfort dzieci; prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej opieki nad dziećmi.

3. Wymagania i kwalifikacje :

uprawnienia do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z obowiązującą ustawą
o oświacie ( wykształcenie kierunkowe )

– minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego

minimum 1 rok doświadczenia w pracy z dziecmi z deficytami rozwojowymi

– znajomość pedagogiki wieku przedszkolnego, metod i technik wychowawczych wg metody M. Montessori, udokumentowana ukończeniem kursu/studiów podyplomowych metody Montessori

– inne umiejętności organizacyjne: sprawne podejmowanie decyzji; odporność na stres, zorganizowanie; terminowość; komunikatywność; odpowiedzialność.

4.  Przewidziany czas zatrudnienia: w okresie od 01 września 2018 do 31.08.2019 r.

5. Przewidywane wynagrodzenie: 3450 zł brutto/m-c

6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, cały etat.

7. Miejsce pracy – Przedszkole Niepubliczne Jedność, ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:

W ofercie proszę o złożenie: podania o pracę, Cv/ życiorysu zawodowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Ofertę wraz z załącznikiem w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta prosimy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne Jedność. ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń; Tel. 601497909. Termin przesyłania oferty: 16.07.2018 r. godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.